Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

pre zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby uzavierané cez elektronické a webové prostredie.

1.     Úvodné ustanovenia

1.0 Zhotoviteľom sa pre účely tohto dokumentu považuje spol. eurotor.eu, s.r.o. sídlom Macov 14, 93032 IČO: 47373280.  

1.1 Tieto obchodné podmienky Zhotoviteľa sa vzťahujú na zhotovenie tzv. fotoproduktov. Fotokníh,  fotoobrazov,  vyvolávania filmov,  fotokalendárov,) fotodarčekov; (vi) pohľadníc (ďalej len „fotoslužba“) fyzickými alebo právnickými osobami (ďalej len „Zákazník“) prostredníctvom e-shopu Zhotoviteľa.

1.2 Ak je Zákazníkom Zhotoviteľa fyzická osoba, ktorá objednáva fotoslužbu na iný účel ako na podnikanie alebo výkon svojho povolania, považuje sa za spotrebiteľa.

1.3 Orgánom dohľadu nad predajom tovaru prostredníctvom e-shopu www.profoto.sk je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 821 05 Bratislava.

1.4 Zákazník týmto súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby uzavieranej medzi Zhotoviteľom a Zákazníkom ohľadom zhotovovanej fotoslužby na diaľku prostredníctvom e-shopu www.profoto.sk. Právny vzťah z uvedenej zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby sa ďalej riadi ustanoveniami Reklamačného poriadku, doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídle www.profoto.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom v prípade spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom v prípade podnikateľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

1.5 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovom sídle www.profoto.sk.

1.6 Tieto obchodné podmienky sú platné od 15.01.2016 a v celom rozsahu nahrádzajú predchádzajúce „Všeobecné obchodné podmienky – fotoprodukty“.

2. Objednávanie fotoslužby

2.1 Vytvorenie objednávky Zákazníkom je podmienené poskytnutím nasledovných údajov Zákazníka: (i) prihlasovacieho emailu, (ii) prihlasovacieho hesla, (iii) mena a priezviska fyzickej osoby, alebo obchodného mena právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa, (iv) adresy bydliska fyzickej osoby, alebo adresy sídla právnickej osoby, alebo fyzickej osoby podnikateľa. V prípade, ak Zákazník uvedie svoje IČO, má Zhotoviteľ za to, že Zákazník nakupuje ako podnikateľ, a nie spotrebiteľ. Uvedené údaje budú Zhotoviteľom použité na vytvorenie konkrétnej objednávky fotoslužby Zákazníkom, následné plnenie zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby a so súhlasom Zákazníka na priamy marketing vlastných tovarov a služieb, a súvisiacich podnikateľských aktivít. Zhotoviteľ však poskytuje Zákazníkovi možnosť kedykoľvek jednoducho a bezplatne odmietnuť používanie uvedených údajov v čase ich získania, ako aj pri každej doručenej správe, ak takéto použitie predtým neodmietol.

2.2 V deň odoslania objednávky potvrdí Zhotoviteľ Zákazníkovi prijatie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty (tzv. potvrdzujúcim e-mailom).

2.3 Zákazník týmto potvrdzuje, ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, že sa pred uzavretím zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie (internet) oboznámil s (i) hlavnými vlastnosťami fotoslužby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a fotoslužby, (ii) jej celkovou cenou, vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, o súvisiacich nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo ak ich nemožno vopred určiť, tak ako aj o tom, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, (iii) platobnými podmienkami, (iv) dodacími podmienkami, (v) lehotou, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať fotoslužbu, (vi) informáciami o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, (vii) informáciou o tom, že spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby (ods. 3.1 týchto obchodných podmienok), (viii) poučením o zodpovednosti Zhotoviteľa za vady fotoslužby podľa § 645 – 649 Občianskeho zákonníka v platnom znení. V súvislosti s fotoslužbou označenou ako (vyvolávanie) fotografií Zhotoviteľ osobitne upozornil Zákazníka na e-shope www.fotolab.sk ohľadom pomeru strán pri objednávaní fotografií, že digitálny fotoaparát uchováva fotografie spravidla v pomere strán 3:4 alebo 2:3, to znamená, že v pomere, v akom si Zákazník pred zhotovením jednotlivých fotografií fotoaparát nastavil, v takom budú aj Zhotoviteľom dodané (napr. ak si Zákazník nastavil svoj fotoaparát v pomere 2:3, potom mu Zhotoviteľ v tomto pomere dodá fotografie). Zhotoviteľ rovnako upozorňuje Zákazníka v súvislosti s kvalitou pre neho vyvolaných fotografií, že Zhotoviteľ zodpovedá za ich kvalitu v rozsahu, ktorú možno obvykle očakávať pri automatizovanom (t.j. nie ako pri individuálnom, či profesionálnom) vyvolávaní fotografií. V prípade, ak Zhotoviteľ poskytol vyššie uvedené informácie na trvanlivom nosiči (napr. v papierovej forme, e-mailom, na CD, alebo DVD), spotrebiteľ potvrdzuje, že boli pre neho čitateľné. Ak internet poskytuje obmedzený priestor na poskytnutie vyššie uvedených informácii, tak Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby oboznámil aspoň s informáciami uvedenými v pododsekoch (i), (ii) a (vii). Ostatné informácie sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie.

2.4 Spotrebiteľ týmto výslovne potvrdzuje, že mu Zhotoviteľ bezprostredne pred odoslaním objednávky výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviedol informácie uvedené v ods. 2.3 pododsek (i) a (ii). Spotrebiteľ odoslaním objednávky výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že jej súčasťou je povinnosť zaplatiť cenu. Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že Zhotoviteľ na svojom webovom sídle www.profoto.sk označil tlačidlo (funkciu) spojené s odoslaním objednávky ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“.

2.5 Zákazník týmto potvrdzuje, že sa na webovom sídle Zhotoviteľa www.profoto.sk najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky oboznámil s jasne a čitateľne formulovanými informáciami o prípadných obmedzeniach dodania fotoslužby, ako aj o informáciach o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu fotoslužby.

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby na trvalom nosiči bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním fotoslužby. Uvedené potvrdenie musí pritom obsahovať všetky informácie uvedené v ods. 2.3 týchto obchodných podmienok, ak ich už Zhotoviteľ neposkytol spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby.

2.7 Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Odoslaním objednávky Zákazník ďalej záväzne potvrdzuje, že si v dohodnutom termíne fotoslužbu odoberie. V prípade, ak si Zákazník neprevezme objednanú fotoslužbu (ani na to vopred Zhotoviteľa neupozorní) ani v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď mal byť fotoslužba zhotovená, a ak bola fotoslužba zhotovená neskôr, do jedného mesiaca od jeho zhotovenia, je Zákazník povinný zaplatiť Zhotoviteľovi poplatok za uskladnenie vo výške 1,-EUR/denne plus DPH. Po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď bola fotoslužba zhotovená, môže Zhotoviteľ s fotoslužbou voľne nakladať. Nakoľko z povahy fotoslužby ako zhotovenej veci na zákazku vyplýva, že ju nemožno z objektívnych dôvodov (ide najmä o veci osobnej povahy) speňažiť alebo iným spôsobom s ňou účelne naložiť, má Zhotoviteľ právo popri poplatku za uskladnenie aj na zaplatenie ceny zhotovenej fotoslužby.

2.8 Po odoslaní objednávky Zákazníkom je táto elektronicky zaevidovaná v systéme webového sídla Zhotoviteľa www.profoto.sk. Zhotoviteľ uvedené prijatie objednávky Zákazníkovi potvrdí emailom. Doručením uvedeného emailového potvrdenia (tzv. potvrdzujúceho emailu) o prijatí objednávky Zákazníkovi sa zmluva o dielo na zákazkové fotoslužby považuje za uzavretú. Predmetom uvedenej zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby je dodanie v objednávke Zákazníka špecifikovanej fotoslužby za tam uvedenú cenu za zhotovené dielo, a za podmienok uvedených na webovom sídle www.profoto.sk, týchto obchodných podmienok, Reklamačnom poriadku a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

3. Poučenie o zákonnej výnimke z v&353;eobecného práva Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby:

3.1 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o dielo na zákazkové fotoslužby, nakoľko ide v zmysle § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení o tzv. „predaj tovaru“ (t.j. zhotovenie veci na zákazku) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, „tovaru vyrobeného“ na mieru resp. „tovaru“ určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

4. Dodacie podmienky

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať fotoslužbu v čo najkratšom termíne, spravidla od 3 do 15 pracovných dní od potvrdenia objednávky, v závislosti od druhu objednanej fotoslužby.

4.2 V prípade dodania fotoslužby mimo predajní alebo zberní (tak ako sú tieto ako zmluvní partneri Zhotoviteľa uvedení na webovom sídle www.profoto.sk) Zhotoviteľa, využíva na dodanie fotoslužby Zhotoviteľ služby zmluvného partnera, spoločnosť DPD a.s. alebo Slovenská pošta, a.s. (v skratke „SP“).

4.3 V období Vianoc, sviatkov a nepredvídateľných okolností môže dôjsť k predĺženiu dodacích lehôt. V prípade, že fotoslužba nebola doručená, a Zhotoviteľ Zákazníka nekontaktoval, zaväzuje sa Zákazník Zhotoviteľa bezodkladne informovať za účelom objasnenia a prípadného odstránenia problému.

5. Platobné podmienky

5.1 V prípade odoslania objednávky so zvolenou úhradou vopred má Zákazník povinnosť zaplatiť cenu za zhotovenú fotoslužbu prostredníctvom elektronického bankovníctva. CEWE si vyhradzuje právo udržiavať autorizáciu/rezerváciu platby, kým nebude produkt dokončený, a to najviac 28 dní. V prípade zvolenej úhrady v hotovosti pri dodaní na predajni alebo zberni Zhotoviteľa, je Zákazník povinný zaplatiť zamestnancovi predajne alebo zberne Zhotoviteľa pri prevzatí fotoslužby. V prípade dodania fotoslužby na tzv. dobierku je Zákazník povinný ustutočniť platbu zmluvnému kuriérovi alebo Slovenskej pošte, a.s.

5.2 V prípade rozporu medzi cenou fotoslužby v “Cenníku” a v “nákupnom košíku”, oboma uvedenými na e-shope Zhotoviteľa www.profoto.sk, Zhotoviteľ upozorňuje Zákazníka, že rozhodujúca je v takom prípade cena uvedená v „nákupnom košíku“.

5.3 Všetky ceny fotoslužieb sú uvedené vrátane DPH bez poplatku za doručenie (v skratke „poštovného“). Zhotoviteľ účtuje Zákazníkovi poštovné uvedené na konkrétnej objednávke, ktorého výška závisí od typu objednaného fotoproduktu.

5.4 Na základe platných legislatívnych požiadaviek na silnú autentifikáciu zákazníka (PSDII) je poskytovateľ povinný preniesť určité právne predpísané osobné údaje na poskytovateľa platobnej služby počas platby online. Viac informácií nájdete na (Ochrana osobných údajov obchodného partnera)

6. Reklamačný poriadok

6.1 Zákazník je povinný si fotoslužbu skontrolovať ihneď pri prevzatí. Zákazník má právo si fotoslužbu neprevziať, ak je na nej alebo na jej obale v čase prevzatia viditeľné mechanické poškodenie alebo ak je fotoslužba neúplná. Prípadnú reklamáciu je zákazník povinný riešiť na predajni Zhotoviteľa, alebo písomne na adrese sídla zhotoviteľa.

6.2 V prípade ďalšieho reklamačného postupu platí Reklamačný poriadok Zhotoviteľa, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.profoto.sk.

6.3 V prípade, ak reklamovaný nedostatok bol spôsobená Zákazníkom (napr. ak vyvolané fotografie neobsahujú obrazový záznam, ktorý údajne poskytol Zhotoviteľovi na vyvolanie (tzv. stratené fotografie), je na Zákazníkovi, aby preukázal, že ich riadne doručil/odovzdal Zhotoviteľovi za účelom vyvolania fotografií), najmä neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia fotoslužby na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým používaním, nadmerným zaťažením výrobku (v rozpore so všeobecne záväznými alebo inými predpismi, príp. s odporučením výrobcu), Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Zhotoviteľ nezodpovedá za reklamované nedostatky spôsobené Zákazníkom, ako ani živelnou pohromou, či inou vyššou mocou.

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá voči Spotrebiteľovi za nedostatky fotoslužby v súlade s ustanoveniami §§ 645 – 649 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Záručná doba v zmysle § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení je 24 mesiacov.

6.5 Dopravu reklamovanej fotoslužby na posúdenie do sídla Zhotoviteľa zabezpečí Zákazník cez SP.